přednášející

Ing. Eva Simonová

Revize a sjednocení TP pro zklidňování dopravy, Časté chyby z auditů bezpečnosti a bezpečnostních inspekcí

Anotace konferenčního příspěvku I

Revize a sjednocení TP pro zklidňování dopravy

Předmětem přednášky bude představení plánovaných úprav vybraných technických podmínek souvisejících se zklidňováním dopravy a zónami s dopravním omezením, které se v současné době aktualizují. Cílem plánovaných úprav technických podmínek je především zvýšení přehlednosti technických podmínek a aktualizace informací, které jsou mnohde zastaralé.

Anotace konferenčního příspěvku II

Časté chyby z auditů bezpečnosti a bezpečnostních inspekcí

Vývoj přístupu k dopravnímu prostředí se v čase mění. V současné době se již nějakou dobu zabýváme tím, že se snažíme snížit počty dopravních nehod nebo alespoň jejich následky. V rámci této snahy jsou řešeny nejen nehodové lokality, ale také ty lokality, které by mohly být potenciálně nebezpečné – k tomu složí bezpečnostní inspekce. Díky ní jsou odhalena rizika a doporučeny způsoby jejich odstranění. Zpravidla se na podněty reaguje zpracováním projektové dokumentace, která podlého auditu bezpečnosti. Ten se zabývá bezpečností z pohledu všech účastníků silničního provozu a navrhne doporučení na zlepšení situace v projektu.

Předmětem přednášky bude představení častých chyb, které se nachází v projektové dokumentaci a častých deficitů na pozemních komunikacích, které jsou v provozu.


Představení přednášejícího

Ing. Eva Simonová vystudovala Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, obor Konstrukce a dopravní stavby, zakončeno inženýrským titulem. Má povolení k výkonu činnosti auditora bezpečnosti, za Centrum dopravního výzkumu je školitelem a gestorem akreditovaného školení Audit bezpečnosti pozemních komunikací (od roku 2012) a akreditovaného školení vzdělávacího programu nejen pro úředníky Dopravní značení na pozemních komunikacích (od roku 2019). Byla jmenována za člena zkušební komise Ministerstvem dopravy, účastní se tak i na zkoušení budoucích auditorů bezpečnosti pozemních komunikací. Od roku 2012 je také členem odborné sekce Bezpečnosti silničního provozu a od roku 2021 také členem odborné sekce Silniční a městské dopravní inženýrství (SAMDI) – oboje pod Českou silniční společností.

Pracuje v Centru dopravního výzkumu jako vedoucí výzkumný pracovník, celou dobu své praxe se zabývala bezpečností silničního provozu, především bezpečného utváření prostoru pozemní komunikace z pohledu všech účastníků silničního provozu. Zpracovává především audity bezpečnosti a bezpečnostní inspekce, provádí analýzy nehodovosti, zajišťuje data pro místní i celorepublikovou Strategii BESIP, vede a zpracovává výzkumné projekty se zaměřením na bezpečnost dopravy, zklidňování komunikaci a se zaměřením na všechny účastníky silničního provozu, řeší i mezinárodní projekty. Dlouhodobě spolupracuje na zpracování technických podmínek, realizuje a školí auditory bezpečnosti, dopravní inženýry z řad Policie ČR, projektanty, úředníky a další nejen na téma dopravního značení.

Dále se podílela na zpracování mnoha posudků a stanovisek týkajících se bezpečnosti dopravy jak ve městech, tak mimo město, včetně soudně znaleckého posudku.

Zpracovává výzkumné projekty týkající se bezpečnosti, sledování a vyhodnocování různých parametrů, identifikace a řešení kritických míst a úseků v síti pozemních komunikací, které svým uspořádáním stimulují nezákonné a nepřiměřené chování účastníků silničního provozu. Byla hlavní nositel projektu Pasivní bezpečnost zajišťovala informace týkající se okolí komunikace a možnosti snížení následků dopravních nehod v případě jejich konání. Dále byla aktivní řešitelkou projektů pro výzkum efektivity vhodných úprav na rozlehlých křižovatkách, je řešitelkou projektu zabývajícího se nepřímými ukazateli bezpečnosti silničního provozu (na národní a mezinárodní úrovni), podílí se na projektech, které metodologicky souvisí se Strategií BESIP. Podílí se také na zpracování částí místních Strategií BESIP – především zpracováním a analýzou dat tkajících se nepřímých ukazatelů bezpečnosti a následným návrhem ke zvyšování bezpečnosti ve městech.

Zabývá se problematikou zdravotně znevýhodněných osob a souvisejícím řešením staveb s cílem pomoci těmto osobám. Výzkumné projekty, na kterých se podílela spadají jak pod gesci MD, tak pod FAČR nebo FZŠ.

Při zpracování některých norem, technických předpisů a metodik byla autorem nebo spoluautorem. U projednání některých technických podmínek byla koordinátorem.

Současně zpracovává, plní a aktualizuje webové stránky Observatoře bezpečnosti silničního provozu (www.czrso.cz) a stránky týkajících se informací o nástrojích ke zvýšení bezpečnosti – www.audit-bezpecnosti.cz.

Účastnila se rozsáhlých měření a vyhodnocení generelů dopravy, a to jak Hlavního města Slovenska Bratislavy, tak Trenčína, v ČR například Písku apod.

V minulosti pořádala konzultace a školení pro SFDI, kde byla hlavním tématem možnost získání příspěvku pro obce a města na řešení cyklistické a pěší dopravy a zvýšení bezpečnosti motorové dopravy. Projekty se také zabývala z pohledu jejich hodnocení pro doporučení k financování.