přednášející

Ing. Jan Zajíček

Revize TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek a TP 170 Navrhování vozovek PK

Anotace konferenčního příspěvku

Revize TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek

Oproti předchozí verzi je kladen důraz na lepší srozumitelnost a přehlednější uspořádání s důrazem na důsledné oddělení kapitol týkajících se diagnostického průzkumu od kapitol týkajících se systému hospodaření s vozovkou. Předpis má úplně novou osnovu a je celý kompletně přepracován. Důraz je kladen též na to, aby správce komunikace měl k dispozici návod, jak diagnostický průzkum správně zadat. Často se stává, že během provádění diagnostického průzkumu se zjistit další nové skutečnosti a pro správné rozhodování je potřeba některé informace ještě doplnit o tzv. doplňkový průzkum. Předpis vyžaduje od zpracovatele diagnostického průzkumu objektivní vyhodnocení všech zjištěných informací (výskyt poruch, tloušťka a kvalita konstrukčních vrstev a podloží, měření únosnosti), na základě kterých provede návrh opravy vozovky.

Revize TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací

V posledních letech došlo v řadě zemí k revizi návrhových metod pro vozovky. Je k tomu několik důvodů. Vzrostl počet těžkých vozidel a došlo ke změnám v rozložení jejich náprav (počty dvoj/troj-náprav). Zavádí se nové materiály, upřesňují se návrhové parametry materiálů stávajících, mění se některé požadavky a zkušební metody vlivem zavedení EN. Je proto zapotřebí vypracovat novou verzi TP 170, která by tyto změny zohlednila.

Stávající metodika návrhu a posouzení vozovky podle TP 170 je postavena na technicky správných principech. Proto není důvod ji zásadně měnit. Je však nutné provést některé dílčí úpravy. Celý předpis je třeba učinit přehlednější, oddělit popis praktických postupů od teorie a implementovat do předpisu Dodatek 1.

Dále je potřeba provést revizi dosavadního způsobu výpočtu dopravního zatížení (reakce na dnešní rozložení náprav, vliv dvoj/troj-náprav - též s ohledem na způsoby řešení v zahraničí) a přezkoumat současné návrhové parametry konstrukčních vrstev a podloží, zejména s ohledem na změny některých materiálů a technologií.

Součástí revize je i aktualizace výpočetního programu LAYEPS včetně nového uživatelského rozhraní, kompatibilního s TP 170 po revizi.Představení přednášejícího

Zástupce České republiky v CEN/TC 227 WG 4 Silniční materiály - materiály pro nestmelené a hydraulicky stmelené směsi (CEN - European Committee for Standardization).

Člen Technické normalizační komise TNK 147 Navrhování a provádění vozovek a zemních těles, gestor pro TC 227 WG 4.

Spoluautor revize TP 87 a vedoucí týmu zpracovatelů revize TP 170.

Vedoucí kolektivu autorů odborné publikace Technologie stavby vozovek.

Vedoucí národního aplikačního týmu Technické normalizační komise pro podkladní vrstvy vozovek, zpracovatel např. :

  • ČSN EN 13285 Nestmelené směsi - Specifikace
  • ČSN 73 6126-1 Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy - Část 1: Provádění a kontrola shody
  • ČSN EN 14227-1 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 1: Směsi z kameniva stmelené cementem
  • ČSN EN 14227-15 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 15: Zeminy stabilizované hydraulickými pojivy
  • ČSN 73 6124-1 Stavba vozovek. Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy - Část 1: Provádění a kontrola shody
  • ČSN 73 6124-3 Stavba vozovek. Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy - Část 3: Vrstva z válcovaného betonu

Člen kolektivu autorů ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací.