Informace o konferenci

Zaměření konference

Konference se zaměřuje na téma procesu přípravy a realizace dopravních staveb. Stěžejními body budou zejména dopravní stavby v zastavěném území. Oproti tzv. "velkým" dopravním stavbám v extravilánu vyžadují stavby v městském prostředí odlišný přístup a znalosti. Jedná se o stavby s přesahem do mnoha dalších oborů. V hustě zastavěném a "zasíťovaném" území se projektant či stavbyvedoucí potkává se širokým spektrem problémů a nástrah. Je vyžadována vyšší preciznost návrhu i provádění. Často nelze použít běžně zažité postupy. Samozřejmě se nevyhneme i dalším tématům z dopravního stavitelství.

Cíl konference

Cílem konference je sdílení aktuálních poznatků z oboru dopravních staveb mezi autorizovanými osobami a odbornou veřejností. Konference poskytne informace o celém procesu přípravy staveb. Tedy od předprojektové přípravy, projektování, sestavení rozpočtu, až po samotnou realizaci a kolaudaci staveb. Součástí konference jsou samozřejmě i diskusní bloky, které dávají prostor ke vzájemné výměně poznatků. Cílem konference tedy je přispět ke zvýšení kvality práce v oboru dopravních staveb.

Přizváním odborné veřejnosti, například pracovníků stavebních úřadů, speciálních stavebních úřadů a odborů investic, umožňuje konference sdílení zkušeností napříč zainteresovanými stranami.

Cílová skupina

Hlavní cílovou skupinou jsou autorizované osoby v oboru dopravní stavby. Typicky na pozicích projektant, stavbyvedoucí, technický dozor apod. Konference jistě osloví i další odbornou veřejnost, která se procesu výstavby účastní. Například pracovníky stavebních úřadů, investičních odborů krajských úřadů, měst a obcí.

Celoživotní vzdělávání

Konference je zařazena do CŽV autorizovaných osob ČKAIT - 1 bod.